Bruksvilkår

For bruken av sidene til Books on Demand GmbH under www.bod.no

Utgave: 01.02.2017


1. Bruksvilkårenes gyldighetsområde

1.1. De følgende bruksbetingelsene gjelder for de internettsidene som driftes av Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt (heretter „BoD“) under www.bod.no (heretter „BoD-nettsider“). Med bruken av BoD-nettsidene hhv. BoD-tjenestene erklærer brukeren seg enig i at bruksvilkårene gjelder mellom ham og BoD.

1.2. „Innhold“ i betydning av bruksvilkårene omfatter særlig enhver type og form for tekster, materialer og medier, som f.eks. bidrag, bilder, fotografier, omslag, dokumenter, logoer, varemerker, grafiske fremstillinger, skrifter og programvare samt digitale nedlastinger, filer, data og datasamlinger.

Reglene i disse bruksvilkårene gjelder imidlertid ikke for innhold fra kunder når det blir sluttet en særskilt avtale om dette mellom kunden og BoD (f.eks. forfatter- og bokavtale) (heretter „verk“).


2. Tilgang, kundekonto, BoD-tjenester, andre avtaler

2.1. BoD tilbyr alle brukere muligheten til gratis å hente opp innholdene på BoD-nettsidene, rekvirere informasjonsmateriale og abonnere nyhetsbrev.

2.2. Bruken av bestemte tjenester som BoD tilbyr på BoD-nettsidene krever en påmelding og ev. i tillegg at det settes opp en kundekonto. For dette trenger brukeren en e-postadresse og et passord som han velger selv. Pålogging og oppsett av en kundekonto på www.bod.no er kun mulig etter at disse bruksvilkårene er akseptert.

2.3. Personer som ennå ikke har fylt 18 år har ikke lov til å sette opp en kundekonto.

2.4. Med påmelding oppstår det først et gratis avtaleforhold mellom BoD og den registrerte brukeren (heretter „kunde“), som særlig retter seg etter reglene i disse bruksvilkårene.

2.5. Kunden har mulighet for å bruke følgende tjenester fra BoD (heretter oppsummert „BoD-tjenester“):

a. under https://my.bod.no/  å gi oppdrag om offentliggjørelse av sine verk, gi oppdrag om trykking av sine verk, foreta bokbestillinger og gi oppdrag om forfattertjenester;

b. under https://www.bod.no/presse  å rekvirere gratis anmeldereksemplarer;

c. under https://bokshop.bod.se/ å kjøpe bøker og avgi vurderinger om innhold i form av innføringer.

2.6. For å benytte seg av de enkelte, delvis også kostnadspliktige BoD-tjenester, er det ev. nødvendig å slutte andre avtaler, som blir vist kunden i den respektive bestillingsprosessen og som kunden der slutter særskilt. Reglene i disse avtalene som skal sluttes særskilt, går foran reglene i disse bruksvilkårene, i den utstrekning de avviker fra reglene i disse bruksvilkårene.


3. Kundens rettigheter og plikter, lisens, ansvarsfritak

3.1 Kunden forplikter seg til å ikke gi noen falske eller misforståelige opplysninger om sin person, og særlig ikke logge seg på under en falsk identitet. Endringer i registreringsdata skal omgående meldes skriftlig til BoD (med post eller e-post til de kontaktdata som er nevnt i nummer 5.2). Kunden kan se og aktualisere sine registreringsdata på sin kundekonto.

3.2. Kunden skal sikre at brukernavn og passord for sin kundekonto blir behandlet fortrolig. Kunden er ansvarlig for bruken av dem både overfor BoD og tredjemann. I tilfelle ulovlig bruk av brukernavnet eller passordet skal kunden omgående underrette BoD.

3.3. Hver kunde er selv ansvarlig for det innhold som han setter inn på BoD-nettsidene.

3.4. Kunden forplikter seg til å ikke sette noe innhold inn på BoD-nettsidene som

a. gjelder som reklame skjult som bidrag;

b. ikke har noe innholdsmessig forhold til BoD eller til tjenester som erlegges av BoD;

c. har et innholdsmessig forhold til produkter eller ytelser fra BoDs konkurrenter, særlig når det dreier seg om negative ytringer om konkurrenter;

d. er usaklig, usant, fornærmende, ærekrenkende, nedsettende, injurierende, rasistisk, menneskeforaktende, moralsk støtende, uanstendig eller pornografisk eller som krenker en annens privatsfære eller er rettskrenkende på annen måte eller som oppfyller et straffbart forhold;

e. krenker andres rettigheter, særlig når det gjelder patent, opphavsrett, varemerker, ytelser, kjennemerker og/eller personlighetsrettigheter;

f. inneholder virus eller andre computerprogrammer som skader funksjonen på andre computere;

g. er rundspørringer, kjedebrev eller masseforsendelser;

h. har som formål å innsamle, lagre eller bruke personlige data fra brukere, særlig for forretningsmessige formål; og/eller

i. tjener til å spre en politisk, livsanskuelig eller religiøs bekjennelse.

3.5. Kunden garanterer overfor BoD og sørger for at han til enhver tid disponerer over alle rettigheter med hensyn til de innhold som han har satt inn på BoD-nettsidene.

3.6. BoD er ikke ansvarlig for riktigheten, kvaliteten eller fullstendigheten med hensyn til de innholdene som kundene setter inn. Offentliggjørelsen av innhold som er forfattet av kunden er ingen meningsytring fra BoD, særlig tilegner BoD seg ikke disse innholdene.

3.7. Når kunden setter inn innhold på BoD-nettsider, gir han BoD den regionalt ubegrensede, tidsmessig og innholdsmessig uinnskrenkede, ugjenkallelige, ikke-eksklusive og gratis verdensomspennende retten til bruk og utnyttelse av disse innholdene (lisens). Dette omfatter særlig også retten til behandling, endring, videre utvikling, kombinering, fremstilling av avledede verk, gjengivelse, mangfoldiggjørelse, oversendelse, videresending, offentliggjørelse, offentlig tilgjengelighet og overføring av bruksrettighetene til tredjemann og sublisensiering til tredjemann uten krav på godtgjørelse og uavhengig av om dette skjer for kommersielle, ikke-kommersielle eller andre formål. Kunden er berettiget til annen offentliggjørelse av de innhold som han setter inn.

3.8. Kunden fritar BoD fra alle krav som tredjemann gjør gjeldende mot BoD på grunn av de innhold som kunden har satt inn på en BoD-nettside (f.eks. bidrag som kunden har skrevet). Rettslig forsvar mot slike krav forbeholdes BoD. Kunden skal støtte BoD i forsvaret mot slike krav, særlig ved å stille alle opplysninger som er nødvendige for forsvaret til disposisjon i egnet form. Kunden er forpliktet til å erstatte den skaden som oppstår for BoD ved krav fra tredjemann. Dette omfatter også rimelige kostnader for rettslig forsvar og forfølgelse.


4. Personvern

Alle opplysninger og data som kunden meddeler BoD i sammenheng med registreringsprosessen eller senere, samt alle andre opplysninger og materialer som kunden også gir til BoD, er undergitt BoDs personvernregler. Den til enhver tid gjeldende utgave av disse personvernreglene kan hentes opp her: www.bod.no/personvern


5. Opplysninger til kunden, nyhetsbrev

5.1. BoD sender kunden regelmessig aktuelle opplysninger om BoDs tjenester, eventuelt med e-post, telefon, som nyhetsbrev eller på annen måte, når kunden har gitt sitt samtykke til dette.

5.2. Kunden kan avbestille nyhetsbrev per e-post, ved å klikke på den respektive lenken i e-posten med nyhetsbrevet. I alle andre tilfeller kan kunden melde fra om sin innsigelse med angivelse om hva den gjelder, enten med e-post til:

info@bod.no

eller med post til:

BoD - Books on Demand
Postboks 354 Sentrum
0101 Oslo
Norge


6. Opphavsrett, mønsterrett og annen åndsrett

6.1. De innhold som offentliggjøres av BoD på BoD-nettsidene er beskyttet med åndsrett hhv. kommersielt rettsvern, som f.eks. opphavsrett, personlighetsrett som opphaver, mønster- og merkerett, samt andre rettigheter.

6.2. Brukere av BoD-nettsidene og/eller kunder skal ikke, hverken helt eller delvis, uten forutgående skriftlig samtykke fra BoD, mangfoldiggjøre, kopiere, offentliggjøre på nettet eller annen måte, sende, ta opp, overføre eller behandle innholdet i BoD-nettsider, og særlig ikke benytte eller utnytte det for kommersielle eller næringsmessige formål (f.eks. reklame).

6.3. Enhver mangfoldiggjørelse av innhold fra BoD-nettsider, uansett om helt eller delvis, krever forutgående skriftlig samtykke fra BoD og må merkes tydelig av brukeren hhv. kunden med følgende copyrightmerke:

„© Books on Demand GmbH“


7. Garanti, ansvar

7.1. BoD overtar intet ansvar for at BoD-tjenestene er uavbrutt tilgjengelige, og kan fritt bestemme et tidsrom som brukes for tekniske arbeider.

7.2. Krav fra kunden mot BoD på skadeserstatning er utelukket. Unntatt fra dette er:

a. Krav fra kunden på skadeserstatning for krenkelser mot liv, kropp, helse samt for mislighold av vesentlige avtaleplikter (kardinalplikter) og

b. Ansvar for andre skader som beror på en forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse fra BoD, deres lovmessige representant eller medhjelper. Vesentlige avtaleplikter er plikter som må oppfylles for å oppnå målet med avtalen.

7.3. Ved forsømmelse av vesentlige avtaleplikter er BoD kun ansvarlig for avtaletypiske, forutsigbare skader når disse er forårsaket av simpel uaktsomhet. Ansvarsbegrensningene i ovenstående setning gjelder ikke når det dreier seg om kundens krav på skadeserstatning på grunn av krenkelser mot liv, kropp eller helse.

7.4. Ansvarsbegrensningene i nr. 7.2 og 7.3 gjelder også til fordel for BoDs lovmessige representanter og medhjelpere, når kravene gjøres gjeldende direkte mot dem.

7.5. Alle ansvarsutelukkelser hhv. -begrensninger, fritak og andre utelukkelser i disse bruksvilkårene gjelder fortsatt også etter at disse vilkårene har opphørt.


8. Oppsigelse og suspensjon av kundekonto

8.1. BoD forbeholder seg retten til uten angivelse av grunn å fjerne innhold som kunden har satt inn fra BoD-nettsidene.

8.2. BoD forbeholder seg retten til å suspendere, begrense eller si opp kundens konto hhv. tilgangen til BoD-nettsidene til enhver tid uten varsel og etter eget skjønn, når kunden misligholder disse bruksvilkårene eller det er begrunnet mistanke om mislighold eller når kundens bruk av BoD-nettsider, innhold eller BoD-tjenester kan skade BoDs systemer eller andre tekniske innretninger. Dessuten kan et mislighold av disse bruksvilkårene oppfylle et straffbart bedrageri og føre til sivilrettslige stevninger og krav på skadeserstatning samt straffeforfølgelse.

8.3. Når en kunde i vesentlig grad eller til tross for varsel misligholder en av kundens plikter i disse bruksvilkårene, forbeholder BoD seg å permanent frata kunden bruken av BoD-tjenestene. Gjøre krav på skadeserstatning gjeldende forblir uberørt.

8.4. Andre avtaleforhold mellom kunden og BoD, særlig fra forfatteravtaler, forlagsavtaler og/eller bokavtaler, forblir uberørt av en oppsigelse av kundekontoen og/eller tilgangen til BoD-nettsidene og/eller bruken av BoD-nettsidene.


9. Endring av bruksvilkårene

De respektive aktuelle bruksvilkårene fra BoD gjelder. De respektive aktuelle bruksvilkårene kan leses på www.bod.no.

10. (Elektronisk) kommunikasjon

Kunden samtykker i at BoD kan avgi og oversende rettslig relevante erklæringer overfor kunden med e-post, faks eller brev til den respektive aktuelle e-postadressen hhv. det faksnummeret hhv. postadressen som kunden har lagt inn i sin kundekonto.


11. Annet

Disse bruksvilkårene og alle tvister fra eller i sammenheng med bruken av BoD-nettsidene og BoD-tjenestene er undergitt tysk rett ved utelukkelse av FN-kjøpsrett. Ufravikelige bestemmelser i det landet der brukeren hhv. kunden har sitt vanlige oppholdssted, berøres ikke av dette. BoD er ikke forpliktet og ikke villig til å delta i tvisteforhandlinger for et forbrukerråd. Hvis kunden er næringsdrivende, er Hamburg verneting for tvistemål fra eller i sammenheng med bruken av BoD-nettsidene og BoD-tjenestene.

BoD på InstagramPåmelding til BoDs nyhetsbrevBoD på YouTubeBoD på Facebook